ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี

ก็เป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว จากการที่เรามุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ขยายการก่อสร้าง ปัจจัยพื้นฐานแห่งการพัฒนา เช่น ถนน เขื่อน สนามบิน ท่าเรือ ฯลฯ เร่งผลิตสินค้าและบริการให้ทันกับความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละชุมชนจึงถูกนำมาใช้กับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นจำนวนมาก จากขบวนการพัฒนาและการผลิตทำให้มีของเสียเหลือทิ้งออกมาในรูปต่างๆเจือปนอยู่กับสิ่งแวดล้อมในชุมชน ความสมดุลในธรรมชาติก็เสียไป

สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของชุมชนเมืองมีลักษณะเฉพาะตัว

ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งลำน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มมูล อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อสร้างพัฒนาเมืองมาโดยลำดับ โดยขาดการวางแผนหลักของการพัฒนาเมืองในระยะยาว ขาดมาตรการควบคุมการพัฒนา ทำให้สูญเสียเอกลักษณ์ของเมืองการปรับเปลี่ยนสภาพทางกายภาพของเมืองไม่กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ การลุกล้ำและระบายของเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองทำให้ขัดขวางเส้นทางการไหลของลำน้ำจนเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำและเป็นที่สะสมของกากตะกอนเน่าเสีย ที่ดินบางย่านใช้ประโยชน์เต็มที่จนแออัด บางแห่งถูกทิ้งให้รกร้างกลายเป็นที่ทิ้งขยะ และพบว่ามีการเดินสายไฟฟ้า โทรศัพท์ การก่อสร้าง เพื่อวางแนวเส้นท่อส่งน้ำประปา ตลอดจนการติดตั้งป้ายโฆษณาไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เกิดเป็นปัญหาทัศนียภาพของเมือง

ผลของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเป็นพิษก็จะตกอยู่แก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆในชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะผูกพันเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ เพราะสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กัน สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเป็นพิษจะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพและอนามัยของมนุษย์ เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลง ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตอีกต่อไป นอกจากนี้ก็ยังมีผลกระทบกระเทือนต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่หยุดยั้ง และถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติก็จะสูญสิ้นลงอย่างรวดเร็ว

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือมลพิษทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากร การที่ประชาชนเพิ่มขึ้นความต้องการใช้ที่ดินและทรัพยากรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เกิดปัญหาแย่งกันกินแย่งกันใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด การที่สังคมเมืองดูดเอาทรัพยากรจากชนบทเข้ามาใช้อย่างเกินขนาดทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน และความขาดแคลนทรัพยากรในชนบทและปัญหาที่เกิดจากการทำลายโครงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในสังคมอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในสังคมนั้น เช่น ปัญหาสารเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาจราจร ปัญหาชุมชนแออัด เป็นต้น เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีความีจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน

ชุมชนกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมูลฝอย


มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ปัจจัยหนึ่งที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนั้น จะต้องมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ในปัจจุบันสภาพสิ่งแวดล้อมกำลังถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญด้านต่างๆ ของประเทศแล้วยังเป็นศูนย์รวมแห่งมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะด้านเสียง อากาศ น้ำ และขยะ สภาพแวดล้อมในกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่พึงปรารถนา เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุก ๆ คนในชุมชนในฐานะเจ้าของบ้าน ที่ต้องช่วยกันป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม และทำการส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ต่อไป

ชุมชน
ชุมชน เป็นหน่วยย่อยซึ่งประกอบรวมกันขึ้นเป็นเมือง แต่หน่วยย่อยนี้นับเป็นองค์ประกอบหลักที่มีความสำคัญอันเป็นกลไกในการบริหารจัดการเมืองในภาพรวม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับ การจัดการมูลฝอย ก็ต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,745 ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยชุมชน 5 ประเภท ได้แก่ ชุมชนแออัด, ชุมชนเมือง, ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร, เคหะชุมชน และชุมชนชานเมือง ชุมชนแต่ละประเภทได้มีการให้คำจำกัดความโดยสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานครไว้ ดังนี้

ชุมชน หมายถึง ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และชุมชนเมือง ที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น ทั้งนี้โดยทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร
1. ชุมชนแออัด หมายถึง ชุมชนส่วนใหญ่ที่มีอาคารหนาแน่นไร้ระเบียบและชำรุดทรุดโทรม ประชาชนอยู่อย่างแออัด มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ ผู้อยู่อาศัย โดยให้ถือเกณฑ์ความหนาแน่นของบ้านเรือนอย่างน้อย 15 หลังคาเรือนต่อพื้นที่ 1 ไร่
2. ชุมชนชานเมือง หมายถึง ชุมชนที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำเป็นประกาศกำหนดชุมชนโดยมีพื้นที่ดำเนินการด้านเกษตรกรรมในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอกเป็นส่วนใหญ่ มีบ้านเรือนไม่แออัดแต่ขาดการวางแผนทางด้านผังชุมชน เช่น ทางระบายน้ำ ทางเดินเท้า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การสัญจรไปมาของประชาชนในชุมชน
3. ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร หมายถึง ชุมชนที่มีบ้านจัดสรรที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัย และดำเนินการในภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะบ้านเป็นบ้านเดี่ยวที่มีบริเวณ ทาวเฮ้าส์ ตึกแถว หรือบ้านแฝด สภาพทั่วไปควรจะต้องมีการพัฒนา เช่น ทางระบายน้ำ ขยะ ทางเท้า ซึ่งกรุงเทพมหานครพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมในการที่จะเข้าไปดำเนินการพัฒนาซึ่งจะได้ทำเป็นประกาศกำหนดชุมชน
4. เคหะชุมชน หมายถึง ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งดำเนินการและดูแลโครงการโดยการเคหะแห่งชาติมีสภาพเป็นแฟลต และกรุงเทพมหานครเข้าไปดำเนินการ ในด้านทางระบายน้ำ ขยะ ทางเท้า เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและอื่นๆ
5. ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนที่มีความหนาแน่นของบ้านน้อยกว่าชุมชนแออัด กล่าวคือน้อยกว่า 15 หลังต่อ 1 ไร่แต่มีความหนาแน่นของจำนวนบ้านมากกว่าชุมชนชานเมือง และกรุงเทพมหานครได้จัดทำประกาศกำหนดเป็นชุมชน โดยที่ชุมชนดังกล่าวไม่เป็นชุมชนตามที่กล่าวมาในข้ออื่น ๆ

บทบาทของชุมชนในด้านการจัดการมูลฝอย
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยประมาณ 9,500 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตหากประชาชนยังคงทิ้งมูลฝอยโดยขาดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งหมายถึงการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
การจัดการมูลฝอยมีความเกี่ยวโยงโดยตรงระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสิ่งแวดล้อมและทิศทางของการพัฒนาประเทศก็เล็งเห็นถึงความเกี่ยวโยงนี้โดยเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้กำหนดให้ความสำคัญของชุมชนโดยได้กำหนดเป็นบทบาทการพัฒนาประเทศไว้ว่า “พัฒนาเป็นสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ” โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้วางพื้นฐานให้เกิดการปฏิรูปภาคการเมืองและสังคมหลายด้าน ขณะที่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและพลังท้องถิ่นชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมถึงการเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           ได้นำไปสู่การตื่นตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน